Skip links

ЛЕГЕНДА 570

Техникийн үзүүлэлт
Ашигтай даац: 2 200 кг
Алслалт: 2 200 км
Дундаж хурд: 295 км/ц
Хөдөлгүүрийн чадал: 1 200 м.х.
Түлшний зарцуулалт: 260 л/ц
Хөөрөх/буух зай: 170 м/140 м

ТВС–2МС

Техникийн үзүүлэлт
Ашигтай даац: 1 450 кг
Алслалт: 1 500 км
Дундаж хурд: 210 км/ц
Хөдөлгүүрийн чадал: 715 м.х.
Түлшний зарцуулалт: 170 л/ц
Хөөрөх/буух зай: 160 м/170 м